กรมพัฒนาธุรกิจฯ เปิดระบบ e-PCL เฟส 2 พร้อมเดินหน้าให้บริการเต็มรูปแบบ 100%

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เปิดระบบ e-PCL เฟส 2 พร้อมเดินหน้าให้บริการเต็มรูปแบบ 100%

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาระบบการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited : e-PCL) เฟส 2 เดินหน้าให้บริการเต็มรูปแบบ 100% อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มความเข้มแข็งภาคธุรกิจ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited : e-PCL) เป็นระบบการจดทะเบียนที่ช่วยเพิ่มช่องทางการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ให้มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโดยการกรอกข้อมูล พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการจดทะเบียนผ่านระบบได้ครบ กรรมการผู้ขอจดทะเบียนสามารถลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile App DBD e-PCL ชำระค่าธรรมเนียม รวมถึงการขอรับหนังสือรับรอง ใบสำคัญการจดทะเบียน ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จบในทันที ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเริ่มเปิดใช้งานเฟสแรกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้บริการแล้วกว่า 3,000 ราย ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเฟส 2

ทั้งนี้ก่อนการเปิดใช้งานระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited : e-PCL) เฟส 2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เร่งพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) /สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) /บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตอบสนองภาคธุรกิจได้อย่างเต็มที่ต่อไป ซึ่งสอดรับตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ

อธิบดี กล่าวต่อว่า สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม อาทิ บริษัทมหาชนที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจดทะเบียน (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) /สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหุ้น ซึ่งมีหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน รวมถึงดำเนินการจัดทำแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บมจ.006) เพื่อประกอบการจดทะเบียน

การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมีความคล่องตัว จะเป็นการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกระแสใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ อธิบดี กล่าวสรุป

ปัจจุบัน มีบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ในฐานข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน 1,416 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกว่า 5.5 ล้านล้านบาท

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5982 อีเมล์ bservice@dbd.go.th และ www.dbd.go.th

#SuperDBD

******************************************

ที่มา : กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ                                       ฉบับที่  187 / วันที่ 29 ธันวาคม 2566