กรมพัฒนาธุรกิจฯ คว้ารางวัลในงาน Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Award 2023

กรมพัฒนาธุรกิจฯ คว้ารางวัลในงาน Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity

 Excellence Award 2023

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คว้ารางวัลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ในงาน Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Award 2023 ตอกย้ำความสามารถในการรับมือด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ได้เข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งกรมฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สร้างความภูมิใจ และเกียรติยศให้แก่องค์กรเป็นอย่างมาก เป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำที่มีความสามารถในการป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์

ที่ผ่านมากรมฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการดิจิทัล และจะยังคงรักษามาตรฐานการทำงานพร้อมทั้งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐ ที่มีคุณภาพ และมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ ส่งผลให้การลงทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตและเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่นยืน

โอกาสนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ที่พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมฯ ด้วยดีเสมอมา ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการทุกท่านที่มั่นใจใช้บริการดิจิทัลของกรมฯ และขอให้คำมั่นว่ากรมฯ จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการแก่ภาคธุรกิจ และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล และพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่ให้หน่วยงานรัฐต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของหน่วยงานราชการให้ทันสมัย โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น อธิบดีกล่าวในท้ายที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4384 และ www.dbd.go.th

#SuperDBD

******************************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                   ฉบับที่ 185 / วันที่ 27 ธันวาคม 2566