ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DCIO)

ชื่อ - สกุล : นายจิตรกร ว่องเขตกร
ตำแหน่ง : รองอธิบดี
  : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DCIO)
อีเมล์
: jitakornw@gmail.com
โทรศัพท์
: 0 2547 4479
โทรสาร : 0 2547 4478

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม"
พันธกิจ 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์แบบเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  2. สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และผลักดันให้ภาคธุรกิจใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
เป้าหมาย 1. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
  2. ยกระดับการพัฒนางานบริการทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดการบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย และเชื่อถือได้
  3. เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมมีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน และเสถียรภาพสูง สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ
ค่านิยม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) " บริการโปร่งใส มั่นคงปลอดภัย ฉับไวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2566-2570
ปฏิทินกิจกรรม CIO