ข้อมูลธุรกิจ


สถิติข้อมูล
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลประจำปี
รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่และเลิก
บทวิเคราะห์ธุรกิจ
ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ข้อมูลธุรกิจรายจังหวัด
ข้อมูลย้อนหลัง
การขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียนธุรกิจ และใบแทนใบสำคัญ
ขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียน และใบแทนใบสำคัญ
การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate)
การให้บริการหนังสือรับรอง / รับรองสำเนาและถ่ายเอกสารทางอินเตอร์เน็ต (e-Service)
การให้บริการหนังสือรับรอง (e-Certificate file)
วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบความถูกต้อง e-Certificate
ตรวจสอบความถูกต้อง e-Service
ตรวจสอบความถูกต้อง e-Certificate file
การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
รายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate)
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารมิซูโฮ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทยธนชาต
สรุปจำนวนสาขาที่เปิดให้บริการ