เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ

การยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจหลักด้านส่งเสริมพัฒนาทั้งผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการ และสมาคมการค้า โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ธุรกิจไทยมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้จากผู้ใช้บริการ มีโอกาสขยายตลาดเพิ่มขึ้น โดยในแต่ละปีสามารถพัฒนาธุรกิจไทยได้มากกว่า 20,000 ราย
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่

 • 1. สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร (Entrepreneurship)
 • 2. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีเทียบเท่าระดับสากล (Standard and Governance)
 • 3. สร้างเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ (Marketing and Networking)

ภายใต้ 3 แนวทางหลักข้างต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความสำคัญการพัฒนาธุรกิจ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพธุรกิจไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ ยอมรับในระดับสากล โดยจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนที่แท้จริงของธุรกิจ และนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ รวม 15 เกณฑ์ ดังนี้

 • 1. เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการ

  ได้พัฒนามาจากเกณฑ์มาตรฐานของ The Malcolm Baldrige National Quality Award และ Thailand Quality Award (TQA) จำนวน 13 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์

 • 2. เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานบัญชี

  ประยุกต์มาจากการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล 1 (International Standard on Quality Control (ISQC) 1) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

 • 3. เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce
  ได้ประยุกต์มาจากเกณฑ์มาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับสากลของ WTA (World Trustmark Alliance)