การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

            นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ผลการจดทะเบียนธุรกิจ

    ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนพฤศจิกายน 2566

           - จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ     
ในเดือนพฤศจิกายน 256
6 จำนวน 5,979 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 25,272.84 ล้านบาท

              - ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 490 ราย คิดเป็น 8.20% ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 436 ราย คิดเป็น 7.29% รองลงมา และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 267 ราย คิดเป็น 4.46% ตามลำดับ

           - ธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่
ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน
3,600 ราย คิดเป็น 60.21% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 2,244 ราย คิดเป็น 37.53% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 114 ราย คิดเป็น 1.91% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 21 ราย คิดเป็น 0.35% ตามลำดับ

  ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2566

           - จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ     
ในเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 256
6 จำนวน 81,291 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 546,855.90 ล้านบาท

              - ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 6,226 ราย คิดเป็น 7.66% ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 6,047 ราย คิดเป็น 7.44% รองลงมา และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร
จำนวน 3,841 ราย คิดเป็น
4.73% ตามลำดับ

           - ธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่
ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน
52,934 ราย คิดเป็น 65.12% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 27,079 ราย คิดเป็น 33.31% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 1,072 ราย คิดเป็น 1.32% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 206 ราย คิดเป็น 0.25% ตามลำดับ 

    ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนพฤศจิกายน 2566

           - จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 มีจำนวน 2,608 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 17,374.03 ล้านบาท

            - ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 194 ราย
คิดเป็น 7.44% รองลงมา คือ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 131 ราย คิดเป็น 5.02% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 80 ราย คิดเป็น 3.34% ตามลำดับ

          - ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ
มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 1,841 ราย คิดเป็น 70.59% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1- 5  ล้านบาท จำนวน 635 ราย คิดเป็น 24.35% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 124 ราย คิดเป็น 4.75% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 8 ราย คิดเป็น 0.31% ตามลำดับ

    ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2566

           - จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2566 มีจำนวน 17,858 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 107,728.90 ล้านบาท

        - ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 1,680 ราย คิดเป็น 9.41% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 915 ราย คิดเป็น 5.12% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 511 ราย คิดเป็น 2.86% ตามลำดับ

          - ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ
มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 12,516 ราย คิดเป็น 70.09% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1- 5  ล้านบาท จำนวน 4,530 ราย คิดเป็น 25.37% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 731 ราย คิดเป็น 4.09% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 81 ราย คิดเป็น 0.45% ตามลำดับ

    ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ 30 พฤศจิกายน 2566

          - ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น  (ณ วันที่ 30 พ.ย. 66) ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 892,001 ราย มูลค่าทุน 21.74 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 199,973 ราย คิดเป็น 22.42% บริษัทจำกัด จำนวน 690,585 ราย คิดเป็น 77.42% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,443 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ

            - ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุน  ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 517,496 ราย
คิดเป็น
58.02% รวมมูลค่าทุน 0.45 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.09% รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 277,309 ราย คิดเป็น 31.09% รวมมูลค่าทุน 0.95 ล้านล้านบาท คิดเป็น 4.38% ช่วงถัดไปคือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 79,222 ราย คิดเป็น 8.88% รวมมูลค่าทุน 2.17 ล้านล้านบาท คิดเป็น 9.99และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 17,974 ราย คิดเป็น 2.01% รวมมูลค่าทุน 18.16 ล้านล้านบาท คิดเป็น 83.54% ตามลำดับ

     

การลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าว

เดือนพฤศจิกายน 2566

- เดือนพฤศจิกายน 2566  มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น มีจำนวน 56 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 20 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 36 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,322 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2566 จำนวนธุรกิจที่คนต่างชาติเข้ามาลงทุนลดลง 11% (ลดลง 7 ราย) ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 70% (ลดลง 7,631 ล้านบาท)

- นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ จำนวน 9 ราย เงินลงทุน 909 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ จีน จำนวน 9 ราย เงินลงทุน 282 ล้านบาท และ สหรัฐอเมริกา จำนวน 7 ราย เงินลงทุน 224 ล้านบาท ตามลำดับ

ปี 2566 (มกราคม - พฤศจิกายน)

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2566 คนต่างชาติได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จำนวน 612 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 98,288 ล้านบาท

 

*******************************

การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือนพฤศจิกายน 2566

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และ พ... การอำนวยความสะดวก เพื่อลดต้นทุน ลดเวลา และลดการใช้กระดาษ โดยพัฒนางานบริการทุกกระบวนการของกรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้บริการยื่นขอรับบริการได้ทุกที่ ทุกเวลาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และประกาศกรมเรื่องการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา              

การบริการหนังสือรับรองข้อมูลนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์และผลักดันการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ยกระดับการเป็นหน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล โดยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มาให้บริการ ซึ่งการบริการ e-Service เป็นการบริการขอหนังสือรับรองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยในปี 2566 (.. - ..) มีจำนวนขอรับข้อมูล 3,641,893 ราย ซึ่งผ่านช่องทาง Self Pick up มีจำนวน 1,489,942 ราย EMS จำนวน 286,044 ราย Delivery จำนวน 27,644 ราย และการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) จำนวน 1,838,263 ราย และรองรับการให้บริการหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติและสมาคมการค้า หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ มีสถิติการให้บริการในปี 2566 (.. - ..) จำนวน 26,414 ฉบับ ทั้งนี้ การขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากผ่านทาง www.dbd.go.th แล้ว สามารถขอรับบริการผ่านทาง Application DBD e- Service ได้ทั้งระบบ Android และ IOS

        การให้บริการขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ส่วนกลาง) และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 ให้ขอรับบริการได้เฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Service) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายเวลาการลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทลง 50% สำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเฉพาะกิจ (พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล) ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ขยายไปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 

DBD e - Filing การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

           การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดปี 2565 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้ว จำนวน 653,268 ราย คิดเป็น 81% ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงิน โดยนำส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จำนวน 650,279 ราย คิดเป็น 99.5% และนำส่งในรูปแบบกระดาษ จำนวน 2,989 ราย คิดเป็น 0.5% กรมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ภาคธุรกิจ สมาคมการค้า หอการค้าที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ให้นำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นหลัก เช่นเดียวกับ การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดปี ทั้งนี้การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบข้อมูลงบการเงินผ่าน DBD Data Warehouse หรือ DBD Service ผ่าน Application ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ DBD e-Filing จะเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้ก้าวสู่การค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม

e-Certificate บริการระบบหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคาร

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบการให้บริการหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคาร (e-Certificate) ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555 และผ่านการรับรองระบบพิมพ์ออกฯ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการ ณ สาขาธนาคารใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้รวมทั้งสิ้น 9 ธนาคาร จำนวน 3,226 สาขา

e-Secured จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์    

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ผ่าน Web Application และ Web Service แบบ Host to Host และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และออกใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) โดยเจ้าพนักงานทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) รวมถึงสามารถตรวจค้นข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผ่าน Application : DBD e-service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผ่านเว็ปไซต์ Biz Portal ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ทั้งนี้ ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 809,894 คำขอ มูลค่าทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน จำนวน 16,454,247 ล้านบาท โดยมีการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและใช้ประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน

          สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2566 มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 6,804 คำขอ มูลค่าทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน จำนวน 103,228 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ มากที่สุด ได้แก่ สิทธิเรียกร้อง เช่น บัญชีเงินฝาก ลูกหนี้การค้า สิทธิการเช่า คิดเป็น ร้อยละ 80.09 (มูลค่า 82,680 ล้านบาท) รองลงมาคือ สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่นเครื่องจักร สินค้าคงคลัง คิดเป็นร้อยละ 19.09 (มูลค่า 20,539 ล้านบาท) กิจการ มีการจดทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 0.01 (มูลค่า 8 ล้านบาท) ไม้ยืนต้น มีการจดทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 0.001 (มูลค่า 913,898 บาท) ทั้งนี้ มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 482 คำขอ และจดทะเบียนยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 11,011 คำขอ  โดยมีผู้รับหลักประกัน จำนวนทั้งสิ้น 395 ราย

e-Registration การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

           การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2566 มีการยืนยันการใช้งาน (Activated) จำนวน 202,511 ราย รับจดทะเบียน 174,610 ราย ซึ่งกรมได้มีการเตรียมการพัฒนาระบบให้อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น  ทั้งด้านการยืนยันตัวตนนิติบุคคลและการใช้ระบบงาน รวมถึงการเชื่อมโยงเพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้แก่ SME ทั้งด้านการเงินและซอฟแวร์ รวมทั้งการให้บริการสำเนาเอกสารทะเบียนนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration

        กรมได้เปิดบริการการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Registration ในสำนักงานพาณิชย์ทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวนโยบายในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้มีความคล่องตัวและสะดวกยิ่งขึ้น

DBD Connect เชื่อมระบบบัญชีสู่การยื่นงบการเงินออนไลน์ (DBD e-Filing)

          กรมฯ ร่วมกับผู้ผลิตซอฟแวร์บัญชีชั้นนำของประเทศ จำนวน 16 ราย (20 โปรแกรม) พัฒนาการเชื่อมโยงซอฟต์แวร์บัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) แบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ DBD Connect อำนวยความสะดวกการจัดทำบัญชีและงบการเงินสำหรับนักบัญชีให้สามารถนำส่งงบการเงิน ในรูปแบบ XBRL ที่เชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีพร้อมนำส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing ได้โดยตรง และไม่ต้อง กรอกข้อมูลงบการเงินซ้ำ

การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)  และ e-Accounting for SMEs

          Total Solution for SMEs เป็นการขับเคลื่อน SMEs ด้วยนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ธุรกิจเข้าถึงเทคโนโลยีในการบริหารจัดการธุรกิจที่ครบวงจรได้โดยง่าย เปลี่ยน Traditional SMEs เป็น Smart SMEs ซึ่งกรมได้รวบรวมโปรแกรมด้านการบริหารจัดการทั้ง 3 ภาคส่วนไว้ด้วยกันคือ โปรแกรมสำนักงาน (Office) โปรแกรมหน้าร้าน (POS) โปรแกรมบัญชี online (Cloud Accounting) ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 25 โปรแกรม  

          นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้แจกฟรี "โปรแกรม e-Accounting for SMEs" ซึ่งเป็นโปรแกรมหน้าร้าน (POS)    ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้าขาย เช่น  มี Scanner เพื่อซื้อขายสินค้าในตัว มีฐานข้อมูลของสินค้ามากกว่า 10,000 รายการ เป็นต้น โดยร้านค้าสามารถสมัครขอใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs ได้ผ่านทางโครงการ Total Solution for SMEs หรือดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store ในระบบ Android

DBD Data Warehouse                                                 

           กรมได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์หลากหลาย และสามารถจัดทำผลวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ ประกอบด้วยข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลซัพพลายเออร์ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ข้อมูลโอกาสทางธุรกิจ ข้อมูลการลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลไทย รวมทั้งข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล พร้อมทั้งนำข้อมูลธุรกิจไปสนับสนุนการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยในปี 2566 (..-..) มีจำนวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 30,253,210 ครั้ง

                                                                                             ****************************

#SuperDBD

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                ฉบับที่ 184 /วันที่ 26  ธันวาคม 2566