กรมพัฒนาธุรกิจฯ 'ปฐมนิเทศ DBD Onboarding' ข้าราชการ Gen ใหม่ ต้อนรับสู่บ้านหลังที่ 2 พร้อมเปิดรับแนวคิดคนรุ่นใหม่มาช่วยพัฒนางาน

กรมพัฒนาธุรกิจฯ 'ปฐมนิเทศ DBD Onboarding' ข้าราชการ Gen ใหม่

ต้อนรับสู่บ้านหลังที่ 2 พร้อมเปิดรับแนวคิดคนรุ่นใหม่มาช่วยพัฒนางาน

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้อนรับ 30 ข้าราชการใหม่ร่วมงานพัฒนาบริการเพื่อประชาชน จัดอบรม DBD Onboarding "ต้อนรับน้องใหม่ สู่ #TeamDBD" เตรียมความพร้อมด้านความรู้ด้านวิชาการ ภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หล่อหลอมสร้างค่านิยมเดียวกัน ปลูกฝังความภาคภูมิใจในองค์กรที่มีมายาวนานเกือบ 101 ปี เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร พร้อมมีพี่เลี้ยงช่วยแนะนำตลอดการทำงาน ทั้งหมดนี้ใช้การ Onboarding เทคนิคสร้างกำลังใจให้บุคลากรรุ่นใหม่ พร้อมปรับตัวในองค์กร และสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

        นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (25 ธันวาคม 2566) ได้มอบหมายให้นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานอบรม DBD Onboarding "ต้อนรับน้องใหม่ สู่ #TeamDBD"  เป็นการอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการใหม่จำนวน 30 คน ที่เข้ามาทำงานในกรมฯ เริ่มจากการแนะนำสิทธิพื้นฐานและหน้าที่ต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับค่านิยมองค์กร Super DBD : Power of Change สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง มีความหมายคือ Service mind บริการด้วยใจ Unified เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว People มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง Energetic ตื่นตัว นำการเปลี่ยนแปลง Reliable เป็นที่ไว้วางใจ เชื่อถือได้

          อธิบดี กล่าวต่อว่า "ข้าราชการใหม่จะได้เรียนรู้ถึงความภาคภูมิใจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงการให้บริการด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 101 ทำให้คนรุ่นใหม่ได้ซึมซับในการเติบโตขององค์กรและมีประสบการณ์ร่วมกัน ประกอบกับเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรทำให้ง่ายต่อการปรับตัวทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานได้อย่างสมดุล เพราะกรมฯ เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของบุคลากรทุกคน"

          "ทั้งนี้ ภารกิจและบทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหัวใจหลักของการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจะได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ในหน่วยงานของกรมฯ ทั้งงานด้านบริการจดทะเบียนธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจ งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ด้านกำกับบัญชีธุรกิจ ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและเทคนิคการทำงาน โดยน้องๆ สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้ พร้อมด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้รวมเป็นทีมเดียวกัน (Team DBD) เมื่อการทำงานทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเดิมสามารถทำงานได้สอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ มองไปในทิศทางเดียวกัน ประโยชน์ก็ย่อมจะเกิดกับผู้ใช้บริการหรือประชาชนโดยตรง"

          "กิจกรรมฯ ครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของกรมฯ ที่ต้องการจะพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพตามเทคนิค Onboarding ที่จะช่วยให้ผู้เริ่มงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว เกิดความรัก ความผูกพันธ์ และเข้าใจถึงบทบาทงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ทำให้กรมฯ สามารถต่อยอดงานด้วยความคิดของคนรุ่นใหม่ทั้ง Gen Y Gen Z ซึ่งเต็มไปด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Global Trend ความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยีที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้การทำงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ คนกลุ่มนี้จึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนกรมฯ และประเทศให้ไปข้างหน้า" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

#SuperDBD

****************************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                     ฉบับที่  183 / วันที่ 25 ธันวาคม 2566