กรมพัฒนาธุรกิจฯ จัดอบรมเพิ่มสมรรถนะให้นักบัญชียุคใหม่ พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ติวเข้ม 'กฎหมายบัญชีระบบงานที่เกี่ยวข้องและข้อบกพร่องการจัดทำบัญชี' นำร่องภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมพัฒนาธุรกิจฯ จัดอบรมเพิ่มสมรรถนะให้นักบัญชียุคใหม่ พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ติวเข้ม 'กฎหมายบัญชีระบบงานที่เกี่ยวข้องและข้อบกพร่องการจัดทำบัญชี'

นำร่องภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทีมนักบัญชีเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไป นำร่องภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่อง 'กฎหมายบัญชี ระบบงานที่เกี่ยวข้อง และข้อบกพร่องการจัดทำบัญชี' ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมนับชั่วโมง CPD ได้

 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า "วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อกิจการงานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ไปจนถึงองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรต่างๆ นักบัญชีจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านบัญชีให้สามารถสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผนแนวทางการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าให้กับองค์กร ตลอดจนการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย นักบัญชีจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ การจัดทำบัญชีให้ตรงตามสภาพที่แท้จริงของกิจการเป็นสิ่งที่นักบัญชีพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการจัดทำบัญชีของธุรกิจ และผู้ทำบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจัดอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่อง 'กฎหมายบัญชี ระบบงานที่เกี่ยวข้อง และข้อบกพร่องการจัดทำบัญชี' ให้กับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สนใจทั่วไป โดยวิทยากรผู้ชำนาญการจากกองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาให้ความรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมนับชั่วโมง CPD ได้ เริ่มนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้ทำบัญชีและธุรกิจจำนวนมาก แบ่งเป็น จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ทำบัญชีกว่า 3,100 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 ของผู้ทำบัญชี และมีธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีกว่า 28,000 รายธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 36 ของจำนวนธุรกิจทั้งหมดในพื้นที่ภาคเหนือ ขณะที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้ทำบัญชีกว่า 2,200 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ของผู้ทำบัญชี และมีธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีกว่า 16,000 รายธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนธุรกิจทั้งหมดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมฯ เชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ทำบัญชีมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้การจัดทำบัญชีของธุรกิจมีความถูกต้อง งบการเงินมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจกับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึง คู่ค้า นักลงทุน และสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศให้เพิ่มขึ้นในระยะยาว การจัดอบรมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พูดคุยซักถามปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนรวมกว่า 400 ราย

อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและคนทั่วไป เพราะวิชาชีพบัญชีนับเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ" อธิบดีกล่าวสรุป

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ทำบัญชีคงอยู่จำนวน 72,707 ราย และ สำนักงานบัญชีประมาณ 10,000 กว่าแห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566)

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามได้ที่ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4408 และ e-Mail: accoun3814@dbd.go.th

#SuperDBD

****************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                 ฉบับที่ 179 / วันที่ 20 ธันวาคม 2566