กรมพัฒนาธุรกิจฯ อัปเดตความรู้ 'TFRS for NPAEs' ให้นักบัญชีมีธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานการทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดสภาพเศรษฐกิจไทย

กรมพัฒนาธุรกิจฯ อัปเดตความรู้ 'TFRS for NPAEs' ให้นักบัญชีมีธรรมาภิบาล

สร้างมาตรฐานการทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดสภาพเศรษฐกิจไทย

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรม Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ให้ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 250 ราย   ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฯ ที่มีการอัปเดตให้ง่ายต่อการใช้งาน มีทางเลือกมากขึ้นในการบันทึกบัญชี และพัฒนามาตรฐานฯ ให้เหมาะสมและครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทกว่า 6 แสนรายที่อยู่ภายใต้มาตรฐานฯ ฉบับนี้ การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล สะท้อนศักยภาพของนักบัญชีไทยให้มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจโดยตรงในการเป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ประกอบกับมีข้อมูลทางการเงินที่สามารถนำไปวางแผนธุรกิจในอนาคตได้อย่างแม่นยำ และช่วยชี้วัดสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

            นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (19 ธันวาคม 2566) ได้มอบหมายให้หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานอบรม เรื่อง "Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)" 2566  ณ ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้ประกอบธุรกิจกว่า 250 ราย สมัครเข้าร่วมอบรมโดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจถึงสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และเตรียมความพร้อมนำส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามที่กฎหมายกำหนดให้กับธุรกิจ ประกอบกับลดข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจแสดงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในมิติที่สำคัญของหลักธรรมาภิบาล ยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจยังสามารถนำข้อมูลของงบการเงินไปตัดสินใจกำหนดทิศทางธุรกิจต่อได้อีกด้วย

          อธิบดี กล่าวต่อว่า สำหรับการอบรมในวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุง TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุงปี 2565 ซึ่งเริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 กรมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. ธนาดล รักษาพล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาบรรยาย โดย TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง มีสาระสำคัญที่คงความง่ายในการนำไปปฏิบัติใช้ การเพิ่มทางเลือกในการบันทึกบัญชี และการสร้างมาตรฐาน TFRS for NPAEs ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทที่อยู่ภายใต้มาตรฐานฯ จำนวนกว่า 6 แสนราย สามารถนำไปปรับใช้ได้ร่วมกัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ จำนวน 5.30 ชั่วโมง

          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและมาตรฐานต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้ง จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ นำไปสู่ความโปร่งใสและเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยต่อนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีหน้าที่หลักประการหนึ่งคือ การกำกับดูแล การส่งเสริมธุรกิจ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและมาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวทันและปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนส่งเสริมภาคธุรกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

#SuperDBD

***************************************

ที่มา : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                               ฉบับที่ 178 / วันที่ 19 ธันวาคม 2566