กรมพัฒน์ จับมือสภาหอฯ ชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด 'สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2567' เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาปีหน้า

กรมพัฒน์ จับมือสภาหอฯ ชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด

'สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2567' เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาปีหน้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2567 พร้อมเชิญชวนสมาคมการค้าทั่วประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สมัครเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป้าหมายเพื่อยกให้สมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) มีมาตรฐานสากล

นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จับมือกันจัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายและเชิดชูเกียรติให้แก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ และกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลรวมทั้งตระหนักรู้ถึงบทบาทที่สำคัญของสมาคมการค้าในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการดังกล่าว    เพื่อยกระดับสมาคมการค้าที่มีการพัฒนาธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล และมีบทบาทต่อการสร้างประโยชน์ในการเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง  อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีความตื่นตัว เห็นความสำคัญของบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาคธุรกิจในแต่ละสาขา นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบของสมาคมการค้า (Best Practice)   และเป็นผู้นำให้กับสมาชิกในการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง

"การประกวดสมาคมการค้าดีเด่นในปี 2567 ได้แบ่งกลุ่มการประกวดตามอายุการจัดตั้งสมาคมการค้า ดังนี้ 1) กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 1-5 ปี 2) กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 6-15 ปี และ 3) กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป  ซึ่งสมาคมการค้าที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดได้จะต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 และจัดตั้งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่สำคัญต้องมีประวัติการนำส่งรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่สมัครเข้าร่วมประกวดฯ อย่างน้อย 2 ปีย้อนหลังสำหรับกลุ่มที่ 1 และ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับกลุ่มที่ 2-3 ยกเว้นเฉพาะสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งยังไม่ถึง 2 ปี ให้ส่งรายงานตามรอบปีในทางบัญชีปีล่าสุดได้  ซึ่งการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นในครั้งนี้แบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม 2) รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ 3) รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น และ 4) รางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น โดยหลักเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร  เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสมาคมการค้ามีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตามหลักสากลโดยเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th/ ข่าวประชาสัมพันธ์ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร.0 2547 5970"

อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนสมาคมการค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2567 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ และเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานสากล พร้อมก้าวไปสู่การเป็นสมาคมการค้าต้นแบบ (Best Practice) ให้แก่สมาคมการค้ารายอื่นๆ ได้ดำเนินรอยตาม"

#SuperDBD

****************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                          ฉบับที่  174 /วันที่ 14  ธันวาคม  2566