กรมพัฒน์ฯ รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ งาน Digital Government Awards 2023 ตอกย้ำการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ถูกต้อง ภาคธุรกิจ และประชาชนได้รับความสะดวก

กรมพัฒน์ฯ รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

งาน Digital Government Awards 2023

ตอกย้ำการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ถูกต้อง

ภาคธุรกิจ และประชาชนได้รับความสะดวก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้ารับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 : DG Awards 2023 สอดรับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการส่งเสริมรูปแบบการทำงานของหน่วยงานราชการให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ย้ำ! กรมฯ พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มอบหมายให้ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นรับรางวัลจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล "กรมฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2566 ซึ่งเป็นการรับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในปีนี้กรมฯ ได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) เป็นรางวัลสำคัญที่สร้างความภูมิใจและเกียรติยศให้แก่องค์กรเป็นอย่างมาก ตอกย้ำการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำที่มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย สร้างมูลค่า และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานทั้งการเปิดเผยข้อมูล เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล และการสร้างประโยชน์จากข้อมูลต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมากรมฯ ให้ความสำคัญต่อการนำข้อมูลมาใช้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วนด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผ่านการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการระหว่างกันบนพื้นฐานความถูกต้อง ที่มาพร้อมกับระบบรักษาความเป็นส่วนบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้ธุรกิจนำข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือ และสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ทุกตลาด

ทั้งนี้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐที่ดีที่สุด ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการให้บริการสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น ต่อยอดการบูรณาการกับหน่วยงานบริการภาครัฐอื่นๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง

โอกาสนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และคณะกรรมการทุกท่านที่พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลอดจนพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมฯ ด้วยดีเสมอมา รวมทั้ง ประชาชนผู้ใช้บริการทุกท่านที่มั่นใจใช้บริการดิจิทัลของกรมฯ และขอให้คำมั่นว่า กรมฯ จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม อย่างแท้จริง" อธิบดีกล่าวในท้ายที่สุด

#SuperDBD

******************************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                ฉบับที่ 170 / วันที่ 6 ธันวาคม 2566