กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญผู้แทนสถานทูตและหน่วยงานระหว่างประเทศ 19 ประเทศ ชี้แจงกฎหมายและแนวทางการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญผู้แทนสถานทูตและหน่วยงานระหว่างประเทศ 19 ประเทศ

ชี้แจงกฎหมายและแนวทางการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย

พร้อมแนะนำ e-Foreign Business บริการออนไลน์ใหม่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญสถานทูต หน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 19 หน่วยงาน ร่วมประชุมเรื่อง Thailand's Foreign Business Act, Update on Revision and Introduction of e-Foreign Business Service เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การขออนุญาตที่ถูกต้องให้กับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้อง รวมถึงอัพเดทกฎหมายที่กรมฯ เดินหน้าปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน พร้อมเปิดบริการใหม่ e-Foreign Business เพื่อนักลงทุนต่างชาติ กำหนดเปิดให้บริการ กรกฎาคม 2567 นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดประชุมเรื่อง "Thailand's Foreign Business Act, Update on Revision and Introduction of e-Foreign Business Service" โดยเชิญผู้แทนจากสถานทูตต่างๆ หน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 19 หน่วยงาน 36 คน อาทิ สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตอังกฤษ EU สถานทูตจีน สถานทูตญี่ปุ่น Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT),Japan External Trade Organization (JETRO Bangkok),Korea Trade-Investment Promotion Agency (KORTA Bangkok), European Association for Business and Commerce (EABC) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กระบวนการในการขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตลอดจนการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกฎหมาย และสร้างความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้การกำกับของกฎหมายฉบับดังกล่าว

อธิบดีอรมน กล่าวต่อว่า ภาพรวมภารกิจของกรมฯ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการซึ่งรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ ตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งบริษัท กำหนดประเภทธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมาย กระบวนการในการขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการกำกับดูแลให้นักลงทุนต่างชาติปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

กรมฯ ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ โดยเตรียมเปิดให้บริการออนไลน์ระบบใหม่ 'e-Foreign Business' คือ ระบบการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติภายใต้ ...การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งพร้อมให้บริการได้เต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ โดยจะเป็นการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ได้แก่ การยื่นคำขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านช่องทางออนไลน์ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Business License/e-Foreign Certificate) ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดใบอนุญาต/หนังสือรับรองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที ระบบ e-Foreign Business จะช่วยลดปริมาณเอกสาร ลดระยะเวลา และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนอีกทางหนึ่ง

นอกจากการเปิดให้บริการออนไลน์ระบบใหม่แล้ว กรมฯ ยังมีการทบทวน/ปรับปรุงประเภทธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติฯ เป็นประจำทุกปี เมื่อธุรกิจใดที่ถอดออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ แล้ว นักลงทุนต่างชาติก็ไม่ต้องยื่นขออนุญาตในธุรกิจนั้น ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อมูลความคืบหน้าการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ จำนวน 10 ธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการสรุปร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาต และร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขถ้อยคำของธุรกิจฯ ที่ผ่านการรับฟังความเห็นไปแล้วเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้ายว่า สืบเนื่องจากกระแสข่าวในปัจจุบันว่ามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจ โดยอาจจะปฏิบัติตนไม่ถูกต้องหรือยังไม่เข้าใจในเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายของประเทศไทย กล่าวคือ การที่นักลงทุนต่างชาติประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย ใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) ดังนั้น ในการเชิญหน่วยงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้พยายามสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักลงทุนต่างชาติเพื่อประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องด้วย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติให้เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างครอบคลุม กว้างขวางมากขึ้น และหวังว่าผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จะได้เผยแพร่และทำความเข้าใจกับนักลงทุนประเทศตนเองให้มีการประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างมีธรรมาภิบาลต่อไป"  

#SuperDBD

#กระทรวงพาณิชย์

****************************************

 

ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                             ฉบับที่ 94 / วันที่ 21 พฤษภาคม 2567