การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทย

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทย ครั้งที่ 4-3/2567 โดยมี นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะกรรมการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567