เตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมผู้ประกอบการ

นายสถาพร ร่วมนาพระยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
พิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมผู้ประกอบการ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ภาค 1(กอ.รมน.ภาค 1) ณ ห้องประชุม 16/1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 
20 พฤษภาคม 2567