แถลงข่าวสถิติจดทะเบียนธุรกิจ 4 เดือนแรก ปี 2567

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าว สถิติจดทะเบียนธุรกิจ 
4 เดือนแรก ปี 2567 " โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(นายจิตรกร ว่องเขตกร 
นายสถาพร ร่วมนาพระยา และหม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่) พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม
ณ ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567